هیئت مدیره و بازرسان

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره


عبدالحسین عباسی

نایب رئیس هیات مدیره


انورپاشا باقرپور

عضو هیات مدیره


محمد علی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره


مصطفی عادلی فر

عضو هیات مدیره


محسن ضیایی

عضو هیات مدیره


کوشا داراب نیا

عضو هیات مدیره


مسعود دولت نیا

بازرس