هیئت مدیره و بازرسان

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره


عبدالحسین عباسی

نایب رئیس هیات مدیره


انورپاشا باقرپور

عضو هیات مدیره


محمد میرجلیلی

عضو هیات مدیره


داود رجبی

عضو هیات مدیره


محسن ضیایی

عضو هیات مدیره


کوشا داراب نیا

عضو هیات مدیره


مسعود دولت نیا

بازرس