آغاز جانمایی غرفه مشارکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری