نشست خبری 25 آذرماه 1398 با حضور مدیران محترم شرکت سهامی نمایشگاه و سازمان توسعه تجارت ایران