هیئت مدیره و بازرسان

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره


علیرضا عباسی

نایب رئیس هیات مدیره


محمد میرجلیلی

عضو هیات مدیره


داود رجبی

عضو هیات مدیره


محسن ضیایی

عضو هیات مدیره


کوشا داراب نیا

عضو هیات مدیره


هدایت سلطان محمدی

عضو هیات مدیره


مسعود دولت نیا

بازرس


انورپاشا باقرپور

بازرس