مجوز برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و تجهیزات اداری