مرحله دوم پوشش خبری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان ۱۴۰۱ در رسانه های معتبر

تاریخ انتشار:

1401/04/8

نظرات:

0نظر

 

 

 

در آستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی و تخصصی مبلمان؛ واردات «ام دی اف» با تعرفه صفر آزاد شود / صدور مبلمان داخلی صادرات همت است

 

https://www.isna.ir/news/1401040704964/

 

https://sanatsenf.ir/Post/27639/

 

https://www.javanonline.ir/fa/news/1094864/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

https://www.mehrnews.com/news/5525563/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

https://www.khabaronline.ir/news/1645911/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

https://www.irna.ir/news/84805083/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

 

https://khabarban.com/a/35354538

 

https://newsin.ir/fa/content/24032725/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

 

https://www.ghatreh.com/news/nn64220055/توانایی-ایران-برای-تبدیل-شدن-به-قطب-منطقه-در-صنعت

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3492107/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

 

http://tahlilbazaar.com/x3nbd

 

اضافه کردن دیدگاه